Algemene voorwaarden Paard en Balans

Inleiding

De activiteiten van Leoni Springer • Paard en Balans (eenmanszaak) zijn gericht op therapie, begeleiding, training en advies op het gebied van persoonlijke- en psychosociale ontwikkeling. Het volledige aanbod van onze dienstverlening vind je op onze website: www.paard-en-balans.nl.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

  • Opdracht: de tussen Leoni Springer • Paard en Balans en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst;
  • Opdrachtgever: de klant (rechtspersoon of natuurlijke persoon) die met Leoni Springer • Paard en Balans  een overeenkomst aangaat;
  • Opdrachtnemer: Leoni Springer • Paard en Balans , gevestigd aan de Boerhaavelaan 72, te Haarlem (Noord-Holland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 51214512.

Artikel 2: Toepassing van de voorwaarden

2.1          Deze Algemene voorwaarden hebben betrekking op alle coachings- en algehele dienstverlening tussen Leoni Springer  h.o.d.n. Leoni Springer • Paard en Balans  (KVK-nummer: 51214512 ), hierna te noemen: “Paard en Balans” en haar Opdrachtgevers.

2.2          Door het verstrekken van een Opdracht aan Paard en Balans  verklaart de Opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden (en daarbij behorende Privacybeleid) en met de inhoud hiervan akkoord te gaan.

2.3          Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Paard en Balans  deze afwijkingen schriftelijk (per e-mail) aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 3: Opdrachten

3.1          Bij elke overeenkomst tussen Paard en Balans en haar Opdrachtgever verplicht Paard en Balans zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de Opdrachtgever van Paard en Balans kan en mag verwachten op het moment dat de Opdracht tot stand komt.

3.2          Alle door Paard en Balans persoonlijk op maat gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders vermeld. Er is sprake van een overeenkomst wanneer de Opdrachtgever aan Paard en Balans een schriftelijke bevestiging verstrekt, zoals een e-mail, SMS, app bericht of een ingevuld inschrijfformulier.

3.3          Paard en Balans behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden één (of meerdere) coachgesprek(ken) en/of coachtraject(en) op een andere datum te laten plaatsvinden of te annuleren. De Opdrachtgever heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag voor het door Paard en Balans geannuleerde coachgesprek(ken) en/of coachtraject(en). De Opdrachtgever zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Bij het annuleren van één of meerdere diensten door Paard en Balans heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

3.4          Voor enkele diensten kan een maximum aantal deelnemers gelden. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indien er geen plaats meer is voor de door jou beoogde datum en/of dienst dan ontvang je hiervan bericht.

3.5          Opdrachtgever dient zich te allen tijde te houden aan de huisregels van Paard en Balans :

  • Op het gehele terrein, dus in de stallen, op het erf, parkeerplaats, paddock, weilanden en in de bak is het verboden te roken;
  • Auto’s kunnen geparkeerd worden op de aangewezen plaatsen;
  • Paarden en andere aanwezige dieren mogen niet worden gevoerd.

Ontstane schade door het niet naleven van deze huisregels door de Opdrachtgever wordt verhaald op de Opdrachtgever.

Artikel 4: Wijziging of annulering

4.1          De overeenkomst wordt door middel van inschrijving aangegaan voor de duur c.q. het aantal afspraken van de vooraf overeengekomen dienst.

4.2          Tussentijdse wijziging of annulering van de overeenkomst kan alleen schriftelijk (per e-mail) plaatsvinden. De Opdrachtgever ontvangt in dat geval geen restitutie van reeds betaalde facturen.

4.3 Bij het maken van een afspraak, wordt voor het reserveren van het tijdstip een aanbetaling in rekening gebracht van €25,-. De afspraak is pas bevestigd en vastgelegd als de aanbetaling voldaan is.
De aanbetaling dient binnen 24 uur voldaan te zijn. Daarna vervalt de afspraak.

4.4 Een afspraak voor een losse sessie kan door Opdrachtgever tot 48 uur van tevoren schriftelijk (per e-mail) worden gewijzigd of geannuleerd. Er is geen mogelijkheid tot restitutie van de
aanbetaling. Bij annulering binnen 48 uur geldt:

  • Annulering tot 24 uur van tevoren: 50% van het tarief van het coachgesprek blijft verschuldigd;
  • Annulering later dan 24 uur van tevoren of bij een ‘no show’: 100% van het tarief van het coachgesprek blijft verschuldigd.

4.5          De betaling van een traject dient voorafgaand aan de startdatum van het traject te geschieden. Tussentijdse wijziging of annulering van het traject kan alleen schriftelijk (per e-mail) plaatsvinden. De Opdrachtgever ontvangt in dat geval geen restitutie van reeds betaalde facturen.

4.6 Een traject kan tot 14 dagen voor de startdatum van het traject schriftelijk (per e-mail) worden geannuleerd. Bij annulering binnen 14 dagen tot aan de startdatum van het traject blijft 30 % van het tarief verschuldigd. Na aanvang van het traject is er geen mogelijkheid tot restitutie van reeds betaalde facturen.

Artikel 5: Overmacht

5.1          Een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

5.2          Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals brand, diefstal, terrorisme, natuurrampen, langdurige ziekte etc.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

6.1          De totaalsom van de vooraf overeengekomen dienst dient binnen 8 dagen na datum factuur te zijn voldaan, met dien verstande dat altijd voorafgaande aan de eerste afspraak alle openstaande bedragen zijn voldaan. In overleg kan hiervan worden afgeweken en is alleen bindend wanneer Paard en Balans deze afwijkingen schriftelijk (per e-mail) aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

6.2      De betaling van overeengekomen trajecten dient voorafgaand aan de start van het traject te geschieden.

6.3          Bij te late betaling wordt standaard €25,- (inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor ZZP’ers en bedrijven) administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal de vordering in handen worden gegeven aan een incassobureau of advocaat. De Opdrachtgever is dan ook de wettelijk vastgestelde vertragingsrente en de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd.

6.4          Alle door Paard en Balans opgegeven tarieven voor particulieren zijn inclusief het actuele BTW-tarief, reis- en andere onkosten, tenzij anders vermeld.

6.5          Voor een actueel overzicht van de tarieven die steeds van toepassing zijn voor de verschillende diensten verwijzen we je naar onze website: www.paard-en-balans.nl.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

7.1          De door Paard en Balans samengestelde leermiddelen (behoudens licenties van derden) die aan de Opdrachtgever worden verstrekt blijven eigendom van Paard en Balans en zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen Opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden. Niets mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Paard en Balans. De Opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht.

7.2          Bij overtreding van het in artikel 7.1 bepaalde zal Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van €10.000,- (zegge: “tienduizend euro”) per geval en €500,- (zegge:”vijfhonderd euro”) per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van €50.000,- zegge: (“vijftig duizend euro”).

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1.       Paard en Balans heeft een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van de diensten en bewaakt de kwaliteit ervan. Paard en Balans behoudt zich het recht voor in verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen dat de dienstverlening gewijzigd kan worden (op onderdelen), die het wezen ervan niet aantasten.

8.2          De website van Paard en Balans is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch voor eventuele fouten aanvaardt Paard en Balans geen enkele aansprakelijkheid. Bij onduidelijkheden en/of vragen kan je contact opnemen met Leoni Springer van Paard en Balans.

8.3          Paard en Balans  is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Paard en Balans. Paard en Balans is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Ook vermeende psychische schade die Opdrachtgevers claimen te hebben opgelopen tijdens één (of meerdere) coach- en/of therapiegesprek(ken) en/of traject(en) bij Paard en Balans, valt onder deze clausule.

8.4          Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

8.5          Wanneer Paard en Balans is gehouden aan vergoeding van door de Opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding te allen tijde beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de Opdracht.

8.6          Paard en Balans is ervaren in het begeleiden van individuen, groepen en paarden en heeft de veiligheid en integriteit van de deelnemers hoog in het vaandel staan. Echter, de Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het eigen welzijn, gezond- en veiligheid.

8.7          Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van de Opdracht, staat het Opdrachtgever vrij om te kiezen wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. Het is aan Opdrachtgever zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 9: Vertrouwelijke informatie

9.1          Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

9.2          Als Paard en Balans op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Paard en Balans zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Paard en Balans niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 10: Persoonsgegevens (zie ook Privacybeleid)

10.1       Paard en Balans zal ten aanzien van het gebruik van door jou verstrekte gegevens of ter kennis gekomen informatie zorgvuldig zijn en handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever verleent Paard en Balans bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens in haar bestand op te nemen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Paard en Balans hanteert naast deze Algemene voorwaarden een Privacybeleid, die onderdeel is van de overeenkomst. Hierin staat o.a. expliciet vermeld welke persoonsgegevens bewaard worden, hoelang en welke rechten de betrokkene heeft. Paard en Balans beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften, benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden (zoals administratie, incasso, marketing en verbetering van de dienstverlening) en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

10.2       Bij sommige gelegenheden kan er een foto- en/of videograaf aanwezig zijn die foto’s en/of video’s maakt. Mocht het zo zijn dat je herkenbaar op een foto of video bent te zien, dan zal vooraf schriftelijk toestemming aan jou worden gevraagd alvorens we deze foto en/of video publiceren.

Artikel 11: Wijzigingen en/of aanvullingen Algemene voorwaarden

11.1       Deze Algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld. De wijzigingen of aanvullingen kunnen bijvoorbeeld nodig zijn door technische, wetenschappelijke of andere ontwikkelingen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De meest recente Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op de dienstverlening en zijn te vinden op onze website: www.paard-en-balans.nl.

Artikel 12: Klachtenprocedure

12.1       Paard en Balans doet altijd naar eer en geweten haar best en levert te allen tijde een uiterste inspanning om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Ondanks alle door haar in acht genomen zorgvuldigheid kan het een keer voorkomen dat de dienstverlening niet naar tevredenheid is verlopen. Paard en Balans neemt alleen klachten in behandeling die schriftelijk binnen één maand na aanvang van de dienstverlening zijn ingediend. Klachten kunnen gericht worden per e-mail aan: info@paard-enbalans.nl t.a.v. Leoni Springer van Paard en Balans o.v.v. klachtenprocedure. Je krijgt altijd binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een reactie.

Artikel 13: Toepasselijk recht

13.1       Op alle betrekkingen tussen Paard en Balans en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en met uitsluiting de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.

Laatste update: 08-11-2023